Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

  ZESPÓŁ

   

  Lider Projektu

  soley logo

  Robert Sołtysik
  Norbert Madetko
  Zbigniew Barczak

   

  Firma SOLEY Sp. z o.o. została założona przez grupę przyjaciół - pasjonatów nurkowania w 1990 roku i od tamtego czasu działa na rynku specjalistycznych robót budowlanych. Zakres działaności firmy obejmuje: kompleksowe, skuteczne rozwiązywanie zagadnień geotechnicznych – przesłony przeciwfiltracyjne, zabezpieczanie skarp, stabilizacja osuwisk przy użyciu mikropali, gwoździ gruntowych czy też pali DFF, zabezpieczanie ścian głębokich wykopów, m.in. palisadami DSM, CFA, VdW, stabilizacja gruntu, realizacja fundamentów specjalnych, posadowienia pośrednie i bezpośrednie na konstrukcjach z fibrogruntobetonu.

  SOLEY Sp. z o.o. stosuje kombinacje prac podwodnych, hydrotechnicznych i geotechnicznych. Jedną w ważniejszych realizacji firmy była budowa ujęcia wieżowego na zbiorniku wodnym w Tresnej, która zdobyła II miejsce w konkursie „Budowa Roku 2010”. 

  Na początku roku 2013, firma Soley Sp. z o.o. wdrożyła technologię wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych i promuje szerokie zastosowanie technologii wgłębnego mieszania gruntu. Przesłony wykonywane są do głębokości do 20 metrów.

  Spółka posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych:

  • POIR.01.01.01-00-1038/15 – Innowacyjna Technologia THBK Wykonywania Proekologicznych Poziomych Barier Izolacyjnych W Warstwach Wodonośnych,
  • POIR 04.01.04-00-0057/15 – Technologia Ścian Fibrogruntobetonowych Do Realizacji Szczelnych Obudów Wykopów,
  • POIR.01.01.01-00-0493/19 – Innowacyjna, Ekonomiczna Technologia DLM Wzmocnienia Nasypu Kolejowego.

   

  W 2020 przeszliśmy na System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018.

   

  (opracowano na podstawie: http://www.soley.pl)

   

  Podwykonawcy:

   


  pk horizontal

   

  Tomasz Tracz
  Tomasz Zdeb
  Jacek Śliwiński
  Stanisław Kańka
  Krystian Brasse  Politechnika Krakowska jest akademicką uczelnią publiczną, funkcjonującą w oparciu o zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Politechniki Krakowskiej. W strukturze PK funkcjonuje 8 wydziałów (Wydział Architektury; Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Mechaniczny), na których prowadzonych jest 33 kierunków studiów.
  Obecnie w Politechnice Krakowskiej zatrudnionych jest 1079 nauczycieli akademickich oraz 589 pracowników badawczo-dydaktycznych. W Uczelni kształci się ponad 13 000 studentów w tym 188 doktorantów.
  Wydział Inżynierii Lądowej powstał w roku 1945 jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 3 dyscyplinach: budownictwo, transport i mechanika oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach: budownictwo i mechanika. Wydział ma także uprawnienia do występowania o tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinach budownictwo i mechanika.
  Prowadzenie wysokiej jakości kształcenia zapewnia liczna wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych zaopatrzonych w multimedialne pomoce dydaktyczne, w pracowniach komputerowych dysponujących profesjonalnymi programami do obliczeń inżynierskich oraz w nowoczesnych laboratoriach dydaktycznych umożliwiających poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
  Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone z jego wykorzystaniem prace badawcze sprawiają, że Wydział jest cenionym partnerem we współpracy z przedsiębiorstwami. Oferta Wydziału obejmuje usługi eksperckie z zakresu budownictwa i transportu, prowadzenie badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażanie nowoczesnych technologii. Współpraca naukowo-badawcza z otoczeniem gospodarczym ma priorytetowe znaczenie w pozyskiwaniu informacji na temat problemów praktycznych pojawiających się w nowoczesnym budownictwie, transporcie i gospodarce przestrzennej. Dzięki tej współpracy interesariusze zewnętrzni, skupieni m.in. w Radzie Przedsiębiorców mają istotny wpływ na koncepcję kształcenia.


  (opracowano na podstawie: www.pk.edu.pl)


  IBDM logo
  Piotr Rychlewski
  Bolesław Kłosiński 
  Krzysztof Grzegorzewicz

   


  Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
  Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagając wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.
  IBDiM tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponując akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.
  IBDiM prowadzi bardzo aktywną współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach międzynarodowych. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programu Ramowego, projektach własnych FEHRL, programach EUREKA i COST. W ramach programu Horyzont 2020 Instytut jest zaangażowany w następujące projekty: Senskin, Benefit, FOX, USE-IT.
  IBDiM uczestniczy także w projekcie DeTECToR, finansowanym w ramach programu badawczego CEDR (Europejskiej Konferencji Dyrektorów ds. Dróg).

  Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


  (opracowano na podstawie https://www.ibdim.edu.pl)

   

  © 2024 sciana-ess.pl